Oprema reševalnih vozil

 

Avtor : Anton Posavec, dipl.zn. , Vodja izobraževanja RP UKC Ljubljana

       Oprema reševalnih vozil :

Opremljenost reševalnega vozila je v veliki meri odvisna od namembnosti vozila,kakšnim intervencijam je namenjeno. Glede na to jih lahko v grobem razdelimo na dve vrsti :

 • nenujna reševalna vozila
 • nujna reševalna vozila

Zagotovo bi jih lahko razdelili še na več skupin, vendar to ne bi igralo pomembne vloge v tem prispevku.

- Opremljenost nujnih reševalnih vozil (NRV) je v Sloveniji zelo različna. Nekaj pa je gotovo in lahko trdimo, da smo v zadnjih dobrih desetih letih na tem področju dosegli velik napredek. V prispevku bom skušal opisati opremo in nekatere materiale, ki jih uporabljamo v NRV na Reševalni postaji Kliničnega centra v Ljubljani. Dobro poznavanje opreme in materialov, s katerimi delamo, je za uspešno opravljanje dela v službi NMP nujno potrebno. Zaradi tega smo se pri nas v Ljubljani odločili, da v kratkem določimo in izdelamo interni »Standard opremljenosti nujnega reševalnega vozila«, ki bo opredeljeval opremo in materiale, ki se uporabljajo, njihovo količino ter natančno razporeditev v NRV. Ta je že enaka v vseh naših NRV. To nam omogoča tudi enoten vozni park, saj so trenutno vsa NRV, ki jih uporabljamo, enake znamke in tipa ter predelave. Seveda pa se tak standard dopolnjuje, saj se oprema in materiali ves čas spreminjajo skladno z razvojem stroke (nove zahteve) in razvojem materialov ter uvajanjem novih tehnologij. Prav zaradi tega bodo potrebna redna dopolnila in popravki. Nujna reševalna vozila, ki jih uporabljamo na Reševalni postaji Kliničnega centra v Ljubljani so opremljena z naslednjo medicinsko opremo in materiali:

1. Transportna sredstva :

 • glavna nosila z zložljivim podvozjem
 • pomožna nosila
 • kardiološki stol

2. Oprema za imobilizacijo :

 • vakumska blazina s črpalko
 • lopatasta oz. zajemalna nosila s pasovi in univerzalno oporo za glavo
 • deska za imobilizacijo otrok (»Pedi-Pac«)
 • imobilizacijski steznik (»K.E.D.«)
 • komplet ekstremitetnih opornic s črpalko
 • komplet vratnih opornic

3. Medicinski aparati :

 • prenosni EKG monitor / defibrilator z zunanjim (transkutanim) vzpodbujevalcem srca
 • prenosni respirator z dodatnim modulom za aplikacijo kisika
 • prenosni električni aspirator
 • prenosni pulzni oksimeter
 • prenosni kapnometer
 • aparat za neinvazivno merjenje arterijskega krvnega tlaka
 • aparat za merjenje telesne temperature (aksilarno)

4. Reanimacijski kovček (kovinski) :

- Vsebuje opremo za vzpostavitev proste dihalne poti in dihanja, opremo za vzpostavitev proste venske poti in dajanje infuzij,nekatera izmed nujnih zdravil ter nekatere infuzijske raztopine. Ker nimamo možnosti (zaradi premajhnega prostora v naših NRV), da bi imeli poseben reanimacijski kovček za odrasle in poseben za otroke, mora reanimacijski kovček vsebovati tako opremo za nudenje NMP odraslim kot tudi otrokom.

5. Travmatološki kovček oz. kovček za poškodbe (plastičen) :

- Vsebuje obvezilni material za primarno oskrbo ran ter material za vzpostavitev proste venske poti in dajanje infuzij ter nekatere infuzijske raztopine. Pri infuzijskih raztopinah bi rad omenil, da uporabljamo le plastenke in vrečke. Infuzijskih raztopin v steklenicah v NRV nimamo. Razlog za to so možne poškodbe, ki jih lahko povzroči taka steklenica nam in pacientu,če bi se snela in padla oz. »odletela« med zaviranjem ali pospeševanjem NRV ali pa v primeru prometne nesreče, kjer bi bilo udeleženo NRV.

6. Opeklinski kovček (plastičen) :       - Vsebuje opeklinske obkladke različnih velikosti in opeklinsko odejo.

7. Ostala oprema in materiali :

 • grelec infuzij
 • set za konikotomijo (za odrasle in otroke)
 • porodni set
 • seti za zaščito
 • sistem za natančno doziranje infuzij / transfuzij (»babydose«)
 • manšeta z manometrom za aplikacijo infuzij
 • kombinirani tubusi
 • dozator za razkužilo za roke
 • rjuhe, odeja in brisače
 • zaščitne rokavice
 • papirnati in alkoholni robčki
 • večnamenske škarje
 • kisikovi jeklenki in dozatorja za kisik...

To je le grob opis medicinske opreme in materialov, ki jih uporabljamo v naših NRV. Seveda mora biti oprema razporejena tako, da nam omogoča nudenje NMP tako v NRV kot tudi izven njega na terenu. Prav tako morajo biti oprema in materiali smiselno razporejeni oz. zloženi, da prihranimo veliko nepotrebnih kretenj. Tako bomo lahko tudi hitreje ukrepali in delali v nujnih intervencijah, ko je to najbolj potrebno. Kot sem že povedal, natančno vsebino in razpored te opreme ter materialov obravnava »Standard označb in opremljenosti nujnega reševalnega vozila«, ki ga bomo izdali v kratkem in je že napisan ter v postopku recenzije. Prepričan sem, da tudi na ostalih reševalnih postajah v Sloveniji uporabljajo podobno opremo in materiale. Nekdo ima morda kako reč več , drugi kako manj. Menim, da lahko upravičeno trdim, da smo za opravljanje našega dela opremljeni dobro.

Nenujna reševalna vozila

- Oprema nenujnih reševalnih vozil (NNRV) je pri nas v Sloveniji trenutno bolj slabo določena. Gotovo je le, da morajo NNRV ustrezati standardu DIN 75080 (3. del) za vozila za prevoz bolnikov. V pripravi je že »Pravilnik o nenujnih prevozih bolnikov«, ki bo to obravnaval natančneje, zagotovo pa bo tudi tu prišlo do prilagajanja novim evropskim standardom in zakonodaji. NNRV na Reševalni postaji kliničnega centra v Ljubljani so v primerjavi z NRV opremljena precej skromneje. Ta opremljenost tudi ni enaka pri vseh, saj imajo nekatera kak kos opreme več, druga manj. Zagotovo pa so vsa opremljena z naslednjo opremo:

 • glavna nosila z zložljivim podvozjem
 • pomožna nosila
 • kardiološki stol
 • travmatološki kovček
 • AMBU (dihalni balon) z maskami različnih velikosti in orofaringealnimi tubusi (»airway-i«)
 • komplet ekstremitetnih opornic z ročno črpalko
 • kisikovi jeklenki in dozatorja za aplikacijo kisika.

Seveda so tu še rjuhe, brisače, odeja ter še nekaj potrošnega materiala in to je že kar vse. Tudi tu se bomo morali lotiti izdelave internih standardov opremljenosti, ki bodo nam reševalcem predvsem v pomoč pri opravljanju dela.

slika 07.jpg

slika 01.jpg

634684371658436040_bor_resevalna_postaja_ljubljana_medicinska_nujna_pomoc_045.jpg

634683663390345720_bor_resevalna postaja ljubljana medicinska nujna pomoc_009.jpg