Usmeritve reševalne postaje

Poslanstvo Reševalne postaje UKC Ljubljana, kot največje tovrstne organizacije, je biti in ostati vodilna strokovna,pedagoška in razvojna ustanova slovenskega zdravstva na področju pred bolnišnične nujne medicinske pomoči in prevozov pacientov. To vključuje tudi skrb za mednarodno primerljiv in na znanstvenih dokazih temelječ razvoj vseh oblik pred bolnišnične nujne medicinske pomoči in posredovanje znanja drugim zdravstvenim ustanovam, sorodnim inštitucijam in posameznikom. Poslanstvo Reševalne postaje UKC Ljubljana je, da za prebivalce na področju pristojnosti zagotavlja vse storitve pred bolnišnične nujne medicinske pomoči in prevozov pacientov z enako dostopnostjo, kot jo uživajo prebivalci drugih regij in področij. Za prebivalce na področju pristojnosti se ti poslanstvi kažeta v izvajanju visoko strokovne, dostopne, kakovostne, varne, prijazne in učinkovite zdravstvene oskrbe.

Vizija Reševalne postaje UKC Ljubljana je ostati najbolj kakovostna in varna reševalna postaja v Sloveniji, motivirajoče delovno okolje za zaposlene ter privlačno mesto izobraževanja zdravstvenih strokovnjakov.

 Pomembna vodila Reševalne postaje UKC Ljubljane :

- Zaposleni smo osredotočeni na paciente in druge odjemalce. Pacienti so naši ključni odjemalci (prepoznavanje njihovih potreb, spoštovanje njihovih pravic, enakosti, enake dostopnosti v primeru enakih potreb, zagotavljanje kakovostne, varne in celovite zdravstvene oskrbe, primernih namestitvenih pogojev med prevozom, informiranosti in komunikacije z uporabniki zdravstvenih storitev, skrajševanje odzivnega časa…). Odgovorni smo za kakovost
našega dela ter po svoji moči prispevamo k doseganju standardov kakovosti. Prizadevamo si za izboljšanje in odličnost storitev v dobro pacientov, drugih odjemalcev in družbenega okolja.
- V sodelovanju z okoljem poslujemo družbeno odgovorno, spoštujemo etične in pravne norme. Zagotavljamo pregledno poslovanje in visok etični pristop do vseh udeleženih strani (bolnikov, vlade, zdravstvenih organizacij,dobaviteljev…) in odgovarjamo za svoja dejanja. Prizadevamo si za dosledno spoštovanje pravnih norm in visokih standardov v profesionalni etiki in morali. Z osebnimi in poslovnimi podatki ravnamo skrbno in dosledno, v skladu s sprejetimi predpisi.
- Z odprtostjo in vključevanjem vseh udeleženih strani dosegamo in presegamo pričakovanja udeleženih strani(globalne,nacionalne in lokalne skupnosti). Iščemo priložnosti za delo na projektih, koristnih tako za UKCL kot za družbo. Zavedamo se pomembnosti razvoja partnerskega sodelovanja in partnersko sodelujemo z drugimi organizacijami v sistemu zdravstvenega varstva za celovito izboljševanje zadovoljevanja potreb zavarovanih oseb in drugih odjemalcev.
- Naše dejavnosti so procesi, ki jih moramo načrtovati, spremljati, nadzorovati in nenehno izboljševati.
- Odgovorni smo za gospodarno rabo sredstev (obvladovanje stroškov dela, obvladovanje materialnih stroškov ...).
- Zavedamo se pomembnosti ustvarjalnosti, inovativnosti, iniciativnosti in nujnosti sprememb. Predloge za izboljšave dajemo vsi. Želimo biti korak pred drugimi. Zavedamo se pomembnosti razvojnega dela in se vanj aktivno vključujemo. Pripravljeni smo na dodaten napor, ko delo to zahteva. Cenimo dobro opravljeno delo.Dober delovni rezultat opazimo in pohvalimo. Prevzemamo odgovornost za rezultate svojega dela. Prizadevamo si, da smo kar najbolje usposobljeni za svoje delo. Ne glede na starost, delovno dobo in položaj se učimo.
- Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali zaposleni. Prizadevamo si za uresničevanje ciljev in projektov poslovnih planov v okviru medsebojno povezanih procesov. Jasno oblikovano vizijo, poslanstvo in strateške cilje v popolnosti sprejemamo za svoje.
- Vodje skrbimo za informiranost sodelavcev in cenimo njihovo delo. Z njimi se redno pogovarjamo o rezultatih dela in o usmeritvah za nadaljnje delo. Znanje svojih zaposlenih širimo in spodbujamo učenje in prenos primerov dobrih praks znotraj Reševalne postaje UKC Ljubljana, znotraj UKCL in iz uspešnih zunanjih organizacij.
Uspešnost vrednotimo po dogovorjenih kriterijih. Prizadevamo si, da sodelavci napredujejo v skladu z njihovim znanjem in sposobnostmi. Sprejemamo utemeljene pripombe na naše delo. Odločitve sprejemamo pravočasno.Sodelavce spodbujamo k samoiniciativnosti in samostojnosti. Vzgajamo svoje naslednike.

Strateški cilji Reševalne postaje UKC Ljubljana:

- Referenčna evropska reševalna postaja (krepitev referenčnosti ustanove ter krepitev razvojno raziskovalnega dela, razvoj v vrhunski interdisciplinarni učni center, ohranjanje in krepitev ugleda Reševalne postaje UKCLjubljana, pridobitev mednarodne akreditacije).

- Pacient v središču pozornosti (izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe, izboljšanje zadovoljstva pacientov, zagotovitev enake dostopnosti do zdravstvene oskrbe vsem pacientom, vzpostavitev partnerskega odnosa z uporabniki zdravstvenih storitev – vključevanje pacientov v soodločanje).

- Učinkovita organizacija in upravljanje (vzpostavitev sodobne, učinkovite in fleksibilne organiziranosti in izboljševanje učinkovitosti upravljanja; povečanje storilnosti dela in racionalizacija stroškov; doseganje finančne trdnosti in s tem dolgoročne stabilnosti poslovanja Reševalne postaje UKC Ljubljana; vzpostavitev in vzdrževanje sistema celovite kakovosti in varnosti; uvajanje kliničnih poti; investicije za izboljšanje tehnološke opremljenosti Reševalne postaje UKC Ljubljana; razvoj sodobne informacijske tehnologije; doseganje ravnotežja med zdravstvenimi potrebami okolja in razpoložljivimi viri; izboljšanje tehnične infrastrukture; večji pretok informacij in graditev pozitivnih odnosov z javnostmi).

- Motivirani in usposobljeni zaposleni (zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture ter stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, vzpostavitev učinkovitega upravljanja s človeškimi viri; usposabljanje zaposlenih za vodenje in upravljanje Reševalne postaje UKC Ljubljana, zagotavljanje pogojev za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, inovativnost zaposlenih…).